Privacy Statement RTV Hollands Midden

RTV Hollands Midden gaat zorgvuldig om met de gegevens van de gebruikers van haar interactieve diensten. Daarbij houdt RTV Hollands Midden zich aan de eisen zoals gesteld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het Privacy Statement geldt voor de website www.rtvhollandsmidden.nl. Het Privacy Statement vloeit voort uit het Privacy Reglement dat RTV Hollands Midden hanteert.

RTV Hollands Midden vindt het belangrijk dat de dienstverlening die zij levert betrouwbaar is. Om de continuïteit te waarborgen en om te zorgen dat gebruikers op de hoogte worden gehouden van de diensten van het tv-, radio-, en internetbedrijf verwerken wij (soms tijdelijk) gegevens van gebruikers. Deze gegevens worden normaliter niet verstrekt aan derden. Een voorbeeld van gegevens die RTV Hollands Midden verzameld zijn bezoekersaantallen op de website. Op deze manier kan RTV Hollands Midden haar dienstverlening continu verbeteren. De website van RTV Hollands Midden, bevatten geen cookies!

Heeft u bezwaren tegen het feit dat RTV Hollands Midden gegevens van u verwerkt? Dan kunt u gebruik maken van uw wettelijke rechten, zoals het recht op bezwaar. Meer informatie over uw rechten vindt u op de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ van de Autoriteit Persoonsgegevens en in ons privacy reglement.

Verwerken van persoonsgegevens
RTV Hollands Midden verzamelt en gebruikt alleen persoonsgegevens indien dit wettelijk is toegestaan en de gegevens op een passende technische en organisatorische wijze (kunnen) worden beveiligd. De gegevens zullen worden verwerkt enkel voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. RTV Hollands Midden deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene(n). Uitzondering hierop is een van onderstaande situaties:

1. Noodzakelijk voor onze dienstverlening. Het delen van uw persoonsgegevens is soms nodig voor de dienstverlening van RTV Hollands Midden, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken voor RTV Hollands Midden uitvoert. Met deze partijen sluiten wij strenge overeenkomsten, om zo de veiligheid van de gegevens te kunnen waarborgen.

2. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak. Het delen van uw persoonsgegevens is soms (wettelijk) verplicht gesteld. Een voorbeeld hiervan is de informatiedeling bij het opsporen van strafbare feiten.

3. Toestemming. In sommige gevallen vragen wij u als gebruiker van de diensten van RTV Hollands Midden uitdrukkelijk toestemming voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens gebruikt RTV Hollands Midden
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die (in)direct herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook foto’s zijn persoonsgegevens. Bij RTV Hollands Midden hanteren wij vijfcategorieën van persoonsgegevens, afhankelijk van de dienst die u bij ons gebruikt. De zes categorieën zijn als volgt:

1. Contactgegevens (zoals naam, telefoonnummer, huisadres, e-mailadres, etc.);

2. Inbelgegevens (zoals het telefoonnummer, als u meedoet met verzoekprogramma, of gedichtenlijn. Deze gegevens worden niet opgeslagen!);

3. Ontvangen media (zoals foto’s, filmpjes en berichten);

4. Deelnamegegevens (zoals deelname aan prijsvragen, donaties,etc.);

5. Donateurgegevens (Deze gegeven worden in een cloud bewaard)

Persoonsgegevens via Sociale Media
RTV Hollands Midden heeft een aantal sociale media-accounts: Facebook, Twitter, en Youtube. Dit doen wij als omroep, omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen kan participeren in de nieuwsvoorziening. Bij de berichten die wij posten, kunt u reacties of ‘likes’ plaatsen. RTV Hollands Midden gebruikt deze gegevens (hoeveelheid reacties of likes) om het bereik van RTV Hollands Midden te analyseren en het aanbod beter te laten aansluiten bij de vraag. Op deze manier verbeteren wij continu onze dienstverlening.

Uw rechten
Onder de AVG zijn uw rechten als betrokkene aanzienlijk toegenomen. Wij staan achter deze verandering, omdat wij als RTV Hollands Midden graag zo transparant mogelijk willen werken. Wilt u gebruik maken van uw rechten dan helpen wij u hierbij. Het verzoek kunt u mailen naar het e-mailadres: info@rtvhollandsmidden.nl Wij pogen u binnen twee weken antwoord te geven op uw verzoek. Na een maand zal uw verzoek daadwerkelijk zijn verwerkt in de systemen van RTV Hollands Midden en zullen eventuele wijzigingen in de gegevens zijn doorgevoerd. Wettelijk gezien kunt u gebruik maken van de volgende rechten:

1. Recht op inzage (Artikel 15 AVG). U heeft het recht inzage te vragen in de gegevens die RTV Hollands Midden van u verwerkt. In een dergelijk verzoek kunnen wij u vertellen waarom wij bepaalde gegevens gebruiken, welke soorten gegevens wij verwerken, of wij de persoonsgegevens doorgeven aan derden en wat de bewaar- en/of archiveringstermijn van de gegevens is. Ook vermelden wij bij een dergelijk verzoek waar wij de gegevens vandaan hebben en (indien nodig) waarom het besluitproces geautomatiseerd is. Daarnaast kunt u, mocht u daar behoefte aan hebben, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Recht op rectificatie en aanvulling (Artikel 16 AVG). U heeft het recht om persoonsgegevens aan te vullen of te laten wijzigen. RTV Hollands Middenpoogt altijd te zorgen voor correcte en volledige persoonsgegevens. Mocht RTV Hollands Midden de
onjuiste of onvolledige gegevens hebben gedeeld met een derde partij, zal RTV Hollands Midden dit aan hen doorgeven.

3. Recht op vergetelheid (Artikel 17 AVG). U heeft het recht RTV Hollands Midden te verzoeken om uw gegevens te wissen. Echter geldt dit recht niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht van toepassing:
a) RTV Hollands Midden heeft uw gegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
b) U wil uw uitdrukkelijke toestemming intrekken, die u op een eerder tijdstip aan RTV Hollands Midden heeft verleend.
c) U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RTV Hollands Midden. Er geldt op basis van Artikel 21 AVG een absoluut recht van bezwaar op direct marketing. Daarnaast is er een relatief recht van bezwaar wat inhoudt dat uw belangen zwaarder wegen dan die van de organisatie.
d) De verwerking van persoonsgegevens vindt onrechtmatig plaats, bijvoorbeeld omdat RTV Hollands Midden geen wettelijke grondslag heeft voor de verwerking.
e) De wettelijk bepaalde bewaartermijn is verlopen. Na deze ‘bepaalde’ tijd is RTV Hollands Midden verplicht uw gegevens te wissen.
f) U bent jonger dan 16 jaar oud en de persoonsgegevens zijn direct bij u verzameld, bijvoorbeeld via de website RTV Hollands Midden

4. Recht op beperking van de verwerking (Artikel 18 AVG). U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. Echter geldt dit recht niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht van toepassing:
a) De gegevens zijn mogelijk onjuist.
b) De verwerking van persoonsgegevens vindt onrechtmatig plaats, bijvoorbeeld omdat RTV Hollands Midden geen wettelijke grondslag heeft voor de verwerking.
c) RTV Hollands Midden heeft uw gegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
d) U maakt bezwaar.
Mocht RTV Hollands Midden de onjuiste of onvolledige gegevens hebben gedeeld met een derde partij, zal RTV Hollands Midden dit aan hen doorgeven.

5. Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. U heeft het recht om RTV te verzoeken een ‘menselijke blik’ te werpen op een geautomatiseerd proces. U heeft het recht om tegen een geautomatiseerd besluit in bezwaar te gaan.

6. Recht op overdraagbaarheid (Artikel 20 AVG). U heeft het recht om de gegevens die wij van u bezitten te ontvangen, om deze vervolgens te delen met een vergelijkbare
dienstverlener. Ook kunt u aan RTV Hollands Midden vragen om de gegevens direct te delen met de andere organisatie.

7. Recht van bezwaar (Artikel 21 AVG). U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RTV Hollands Midden. U kunt van dit recht gebruik maken indien RTV Hollands Midden dit doet op basis van een taak van algemeen belang of op grond van een gerechtvaardigd belang. Wanneer u gebruik maakt van uw recht van bezwaar stopt de gegevensverwerking per direct. RTV Hollands Midden stelt in dit geval ten tijde van het onderzoek een procedure van Beperking van de Verwerking.

Heeft u geen e-mailaccount of bent u niet in staat ons te mailen? U kunt altijd gebruik maken van de voorbeeldbrieven zoals voorgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze brieven zijn te vinden via onderstaande link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven

RTV Hollands Midden behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Bekijk daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van het privacy beleid. Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn naar aanleiding van bovenstaand Privacy Statement kunt u deze mailen naar: info@rtvhollandsmidden.nl