Zienswijze Nieuwkoop op provinciaal omgevingsbeleid

Nieuwkoop – De provincie Zuid-Holland werkt aan een nieuw omgevingsbeleid. In dat beleid staat al het beleid van de provincie voor de fysieke leefomgeving in Zuid-Holland. De gemeente Nieuwkoop heeft daar een zienswijze (reactie) op gegeven.

Denk bij de fysieke leefomgeving bijvoorbeeld aan het openbare gebied, wegen, parken, industrieterreinen en ook woonwijken. Nieuwkoop reageert met een stevige zienswijze op dit provinciale omgevingsbeleid. Deels gaat het om nieuw beleid, deels om onderwerpen die ten onrechte ongewijzigd blijven.
In haar reactie (zienswijze) roept Nieuwkoop de provincie op om te komen tot een bredere visie op de buitengebieden, in relatie tot de vitaliteit en leefbaarheid van de kleine kernen. De stijgende druk op de woningmarkt in de steden én de dorpen wordt door de provincie flink onderschat. We hebben grote zorgen over de beperkingen die de provincie direct en indirect oplegt aan niet-stedelijke gemeenten zoals Nieuwkoop. Nieuwkoop staat met haar buurgemeenten voor de opgave om in de toekomst een passende woning te bieden voor alle doelgroepen. Met de beperkingen vanuit de provincie lijkt dat onmogelijk.
Verder dringt de gemeente in haar reactie aan op passende oplossingen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook permanente bewoning op recreatieparken komt nadrukkelijk aan de orde. Het belang van waterrecreatie en de belevingswaarde van water wordt eveneens naar voren gebracht. Tenslotte dringt Nieuwkoop aan op urgentie en meer (experimenteer)ruimte voor de energietransitie.

(Bron: www.nieuwkoop.nl )