Verbinden, Vertrouwen, Vooruitgaan

Nieuwkoop – De kernwoorden van het nieuwe collegeprogramma van Nieuwkoop zijn Verbinden, Vertrouwen, Vooruitgaan. Dit programma is een uitwerking van het coalitieakkoord van Samen Beter Nieuwkoop, het CDA en Natuurlijk Nieuwkoop. In het coalitieakkoord zijn vier thema’s benoemd die de coalitie ziet als de grootste uitdagingen voor de komende raads- en collegeperiode: Zorg, Wonen, Energietransitie en Detailhandel. Het college heeft deze thema’s verder uitgewerkt in het collegeprogramma 2018-2022 en legt het voor aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Naar verwachting bespreekt de raad het op donderdag 12 juli.

Wat willen we bereiken?

Een beter, mooier en sterker Nieuwkoop

Nieuwkoop is een prachtige, groeiende gemeente met levendige dorpen en verantwoordelijke mensen. Dat willen we de komende vier jaar continueren en versterken. We willen bereiken, dat iedereen in 2022 ziet en ervaart dat Nieuwkoop er beter, mooier en sterker voorstaat. Met inwoners die trots zijn op hun gemeente en hun dorp.

Hoe pakken we dat aan?

De vier grootste uitdagingen toegelicht

Thema Zorg: De rode draad is de cliënt en het probleem centraal stellen. Om dit te bereiken gaan we de zorgbudgetten anders inzetten, waarbij het niet gaat om de hoogte van de budgetten maar om de flexibiliteit waarmee die ingezet kunnen worden om het maximale effect te sorteren.

Ook gaat het om een integraal aanbod van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning, inkomensvoorziening en re-integratie en de verdere implementatie van één gezin, één plan, één regisseur.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente steeds meer zorgtaken erbij gekregen. Het college wil kijken wat de huidige stand van zaken is, welke mogelijkheden er zijn om zaken beter te organiseren en dan keuzes maken.

Thema Wonen: Het college wil meer toe naar een woningbouwprogramma gebaseerd op de behoefte van onze inwoners en speciale doelgroepen, zoals meer levensloopbestendige en seniorenwoningen, starterswoningen en sociale huurwoningen. En meer variatie in het aanbod, zodat mensen kunnen wonen in een woning die past bij hun behoefte en (financiële) mogelijkheden en er een betere doorstroming op de woningmarkt ontstaat. Daarbij ook rekening houden met de demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en veranderende gezinssamenstelling (kleinere gezinnen en meer alleenstaanden).

Thema Energietransitie/Duurzaamheid: Een enorme opgave waar we de komende jaren voor staan is de energietransitie. Van onze gemeente en samenleving worden grote inspanningen gevraagd om de (inter)nationale afspraken na te kunnen komen. Met als doel Nieuwkoop en de regio energieneutraal in 2050. Samen met onze inwoners, maatschappelijke partijen en ondernemers gaan we verkennen hoe we de energietransitie van onderop kunnen versterken en versnellen. We zullen de vraag moeten beantwoorden welke vormen van duurzame energiewinning we acceptabel vinden en welke niet. Op welke plekken we daarvoor mogelijkheden zien en waar niet.

Duurzaamheid gaat echter verder dan alleen de energietransitie. Andere sectoren die een voorname rol zullen spelen bij de verdere verduurzaming van onze leefwereld zijn bijvoorbeeld verkeer en vervoer en de land- en tuinbouw.

Thema Detailhandel: Het college vindt het belangrijk dat onze (winkel)centra levendig en vitaal blijven, goed bereikbaar en dicht bij onze inwoners. Aandachtspunten zijn de regionale aantrekkingskracht van de kern Nieuwkoop vergroten en een vitaal centrum in Ter Aar bevorderen. Als de detailhandelsnota actueel is gemaakt, wil het college voortvarend aan de slag. Het voorkomen van leegstand is een belangrijk onderdeel van de aanpak.

Hoe willen we besturen?

In verbinding met de samenleving

Het college heeft in het programma ook aangegeven hoe zij de door de coalitie geformuleerde bestuursstijl in de praktijk gaat brengen. Werken aan een verbindende bestuursstijl die goede resultaten voor en met de samenleving realiseert. Het doel van het college is om te verbinden, te leren, te vernieuwen en gewoon doen. Samen met onze inwoners, verenigingen, maatschappelijke partners en andere betrokkenen. Hiervoor is vertrouwen belangrijk in het besef dat niet alles mogelijk is en er dus voortdurend keuzes gemaakt moeten worden. Deze keuzes komen transparant en in samenwerking met de betrokkenen tot stand. Dit betekent ook dat onze inwoners verantwoordelijkheid hebben en krijgen; initiatief nemen voor de eigen leefomgeving.

Dit college wil luisteren naar de inwoners, daadkrachtig zijn in haar handelen en nakomen wat zij zegt. Het college zal – nóg meer dan voorheen – professionele ruimte geven aan maatschappelijke ideeën en initiatieven uit de samenleving. Om dat mogelijk te maken, heeft het college een open houding om mee te denken en te verbinden. Zo kunnen goede ideeën succesvol worden.