Vandaag veldonderzoek Paradijsweg

Nieuwkoop – De gemeente laat vandaag (2 augustus) een onderzoek Flora en Fauna uitvoeren voor het voorontwerpbestemmingsplan Transformatie Paradijsweg natte kant. Onder andere via een ecologische Quickscan. Er wordt naar planten, dieren en hun omgeving gekeken.

Twee medewerkers van het onderzoeksbureau Quickscan gaan in het gebied onderzoeken of er beschermde soorten in het gebied aanwezig zijn aan de hand van sporen. De gemeente hoopt dat iedereen de onderzoekers toegang geeft tot hun terrein. Het meewerken aan dit onderzoek verplicht u overigens niet om mee te doen met de transformatie.

Historie

De voorbereidingsperiode van de herontwikkeling Paradijsweg kent een lange voorgeschiedenis. De provincie Zuid-Holland heeft aan de gemeente in maart 2013 een projectsubsidie toegekend voor het opstellen van een ontwikkelingsvisie voor de Paradijsweg natte kant.

De locatie Paradijsweg natte kant is een glastuinbouw transformatiegebied. Een deel van de kassen is niet meer in gebruik, een aantal ondernemers wil stoppen met hun bedrijf en een aantal ondernemers wil het glastuinbouwbedrijf verplaatsen naar een andere meer geschikte locatie. Ook enkele grondgebonden tuinbouwbedrijven willen stoppen.

Op 10 juli 2018 hield de Belangenvereniging Paradijsweg natte kant met ondersteuning van de gemeente een eerste informatieve bouwrechtenbeurs. De deelnemers kregen een concept kavelpaspoort met het verzoek voor 24 juli 2018 aan te geven of de informatie correct is. Op dit kavelpaspoort staan de bouwrechten van de eigenaren. Ook is er een poster met algemene informatie over bouwrechten uitgereikt. Deze vindt u onderaan de pagina.

De Belangenvereniging Paradijsweg natte kant organiseert in augustus en september 2018 nog drie informatieve bijeenkomsten voor deelnemers. Eigenaren Paradijsweg natte kant en/of leden van de Belangenvereniging waarvan het e-mail adres bekend krijgen hierover informatie.

In dit traject is door de gemeente bewust gekozen voor bemiddeling. Dat houdt in dat er geen bedrijven worden opgekocht en dat de gemeente geen grondposities inneemt. Deelname door eigenaren is vrijwillig. Als u eigenaar bent van een perceel aan de Paradijsweg natte kant en u doet nog niet mee, maar overweegt om alsnog mee te doen, neem dan contact op met Koos Verbeek via: koos@koosverbeek.nl.

Van visie naar bestemmingsplan

Op 12 juli 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verbeterde visie en nota van uitgangspunten voor het opstellen van het bestemmingsplan. U kunt hieronder de stukken van de verbeterde visie inclusief nota van uitgangspunten en visiekaarten zes deelgebieden bekijken. Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is het wijzigen van glastuinbouwbestemmingen naar natuur, recreatie en woonbestemmingen.

Deelname is zoals aangegeven vrijwillig. Als u niet mee doet wordt uw huidige bestaande bestemming weer opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan. Het voorontwerpbestemmingsplan sluit qua bestemmingsplanregels aan op de bestemmingsplannen Glastuinbouwgebieden en Landelijk Gebied. Naar verwachting zal het voorontwerpbestemmingsplan in december 2018 ter inzage worden gelegd en kunt u een inspraakreactie indienen. Hierover volgt een publicatie op OfficiëleBekendmakingen.nl. Ook wordt er een inloopbijeenkomst gehouden. Zodra de datum bekend is, volgt meer informatie, zo meldt de gemeente.