Twee meningsvormende raden

Nieuwkoop – In het gemeentehuis vergaderen raads- en fractieleden op 18 januari in twee meningsvormende vergaderingen. Op de agenda o.a. gebruik recreatiewoningen, particuliere bouwinitiatieven, bestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd Verbonden, bestemmingsplan Schilkerweg 6 en gasloze nieuwbouw.


In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen; dat gebeurt 1 februari 2018 in de besluitvormende raadsvergadering. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.
Agenda (concept) MR I
Opening (om 20.00 uur)
Vaststellen agenda
Raadsvoorstel Beleidsvisie gebruik recreatiewoningen
Raadsvoorstel Beleid kleinschalige particuliere bouwinitiatieven
Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Schilkerweg 6, Ter Aar
Raadsvoorstel Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving
Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
Berichten uit B&W en de Raad
Rondvraag
Actielijst vorige meningsvormende raad I vaststellen
Sluiting
Agenda (concept) MR II
Opening (om 20.00 uur)
Vaststellen agenda
Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd Verbonden
Raadsvoorstel Discussienota Gasloze nieuwbouw Nieuwkoop 2018
Raadsvoorstel Opheffing van de ‘Reserve Woondiensten Aarwoude’ en toevoeging van het opgenomen saldo aan de ‘Reserve Goedkope Woningen’
Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
Berichten uit B&W en de Raad
Rondvraag
Actielijst vorige meningsvormende raad II vaststellen
Sluiting
Inzien vergaderstukken
Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.
Inspreken
Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).