Twee meningsvormende raadsvergaderingen

Nieuwkoop – In het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1) zijn op donderdag 28 juni twee meningsvormende raden. Beide vergaderingen starten iets eerder dan gebruikelijk, namelijk om 19:30 uur.

Op de agenda’s o.a. Paradijsweg ‘natte-kant’, Buytewech-Noord, Oostkanaalweg 30, De Verwondering – Noordereiland. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.
Agenda (concept) MR I
Opening (om 19:30 uur)
Vaststellen agenda
Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten transformatie Paradijsweg ‘natte-kant’
Raadsvoorstel Vaststelling vlekkenplan en duurzaamheidsambitie gebiedsontwikkeling Buytewech-Noord (start ná 20:30 uur)*
Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Oostkanaalweg 30 (Ter Aar)
Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
Berichten uit B&W en de Raad
Rondvraag
Actielijst vorige meningsvormende raden I vaststellen
Sluiting
(*) De meningsvormende raad I start met het onderwerp ‘Paradijsweg natte kant’. Maar omdat er ook voor het onderwerp Buytewech-Noord veel belangstelling wordt verwacht zal dit onderwerp in ieder geval niet voor 20.30 uur starten.
Agenda (concept) MR II
Opening (om 19:30 uur)
Vaststellen agenda
Raadsvoorstel Aanvraag vangnetuitkering 2017
Raadsvoorstel Bestemmingsplan ‘De Verwondering – Noordereiland’
Raadsvoorstel Beschikbaarstelling krediet aanleg warmterivier deel Schoterhoek II
Raadsvoorstel Overdracht uitvoering taken en bevoegdheden monumentencommissie aan vereniging ‘Dorp, Stad en Land’, vaststellen Erfgoedverordening gemeente Nieuwkoop 2018 en vaststellen Verordening op de erfgoedcommissie 2018.
Raadsvoorstel Keuze type rekenkamer en programma van eisen
Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
Berichten uit B&W en de Raad
Rondvraag
Actielijst vorige meningsvormende raden II vaststellen
Sluiting

Inzien vergaderstukken
Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken op onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.
Inspreken
Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).