René Vrugt informateur

Nieuwkoop – Alle lijsttrekkers van de in de nieuwe raad vertegenwoordigende partijen hebben René Vrugt benoemd tot informateur.

De informateur wordt gevraagd om na te gaan welke coalitie op een zo werkbaar en stabiel mogelijk draagvlak in de raad kan rekenen.

De informateur voert gesprekken met vertegenwoordigers van alle partijen. In dat gesprek komen onder meer de duiding van de verkiezingsuitslag, de samenwerkingswensen en belangrijke algemene breed maatschappelijke relevante onderwerpen aan de orde. Bovendien zal hij bezien hoe men nu en in de toekomst aankijkt tegen een raadsbreed programma.

Het onderzoek van de informateur vindt zijn weerslag in een rapportage hetgeen openbaar wordt besproken in de gemeenteraad. In de rapportage worden de argumenten weergegeven op basis waarvan de informateur zijn advies baseert.

Aansluitend op de bespreking van de rapportage van de informateur zal de formatiefase beginnen.

René Vrugt is tot 29 maart 2018 gemeenteraadslid voor het CDA in Alphen aan den Rijn. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was hij lijstduwer van het CDA.  René Vrugt is projectdirecteur Herindeling Luchtruim bij het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.