Raad praat over Najaarsnota en Begroting

Nieuwkoop – In de raadszaal van het gemeentehuis te Nieuwveen (Teylersplein) beslist de gemeenteraad donderdag 8 november (vanavond) hoe om te gaan met de najaarsnota en begroting.

De vergadering begint om 20.00 uur en over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 17 oktober al meningsvormend gesproken.
Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.
Agenda (concept)
Opening
Vaststellen agenda
Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
Vaststellen besluitenlijst
Ingekomen stukken
Bekrachtiging van geheimhouding stukken
Raadsvoorstel Najaarsnota
Algemene Beschouwingen
Raadsvoorstel Programmabegroting 2019-2022
Vragen half uur
Mededelingen van het college van B&W
Sluiting
Inspreken
Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.