Openheid vergoedingen

Nieuwkoop – De raadsfracties van de gemeenteraad gaan voortaan hun (kosten) vergoedingen verantwoorden. Er was een motie van SGP/CU en CDA voor nodig.

Hier zou eigenlijk niemand tegen kunnen zijn, maar de stemming over deze motie werd toch nog even opgehouden. Het gaat over relatief kleine bedragen en Lizet Keijzers (SBN) meende dat het extra werk en tijd met zich zou meebrengen. Alle andere partijen waren het snel eens over het voorstel van Elias van Belzen. ‘We vragen alle clubs en verenigingen om voor soms lagere bedragen (subsidie) meer administratie in te vullen en dan zouden wij dat niet hoeven te doen? We hebben een voorbeeldfunctie en het is ook geld van de gemeenschap.
De Nieuwkoopse fracties krijgen jaarlijks € 700 per fractie + € 50 per zetel. Alleen in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen wordt dat verhoogd met € 500 per raadszetel + € 2.500. De fractievergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor het
functioneren van de fractie en voor politieke ondersteuning.
Met het aanvaarden van de motie is afgesproken dat elke fractie, binnen drie maanden na het einde van een kalenderjaar, een beknopt schriftelijk verslag uitbrengt over de besteding van de fractievergoedingen. Van Belzen had zelfs al een eenvoudig registratieformulier opgesteld.

Beloning / vergoeding
Het gaat overigens om (onkosten)vergoedingen en niet over de beloning die men voor het (raads)werk ontvangt. Die bedragen zijn wettelijk vastgelegd en afhankelijk van de grootte van een gemeente. In Nieuwkoop krijgen de raadsleden 958 euro per maand, wethouders ontvangen 6.334 per maand en de burgemeester bijna 8 mille (bruto bedragen)