Ontwikkelingen rondom Intratuin Ter Aar

Nieuwkoop – De laatste weken is er veel aandacht rondom beoogde winkelactiviteiten achter de Intratuin in Ter Aar. De gemeente verschaft duidelijkheid op haar website.

Wat is er aan de hand?

In maart 2017 is er een melding ingediend voor het slopen van oude kassen en ook een bouwvergunning (omgevingsvergunning) aangevraagd door een ontwikkelaar voor het bouwen van twee commerciële winkelruimten met bijbehorende parkeervoorzieningen, reclamezuil en winkelwagenunits. Deze aanvraag is onder andere getoetst aan het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is namelijk vastgelegd wat en hoe groot gebouwd mag worden. Ook is hierin bepaald hoe gebouwen en grond gebruikt mogen worden. Het bouwen van twee winkelruimten bleek te voldoen aan de regels van het bestemmingsplan onder andere omdat op het gehele perceel van de Intratuin de bestemming detailhandel geldt.

In wetgeving is geregeld dat de gemeente een omgevingsvergunning moet verlenen als blijkt dat het gevraagde plan voldoet aan alle regels. De gemeente kon daarom niet anders dan in mei 2017 de gevraagde vergunning te verstrekken. Enkele maanden na het verlenen van de vergunning bereikte de gemeente berichten dat sprake zou zijn van winkelruimte voor supermarkten. Desgevraagd bevestigt de ontwikkelaar in gesprek te zijn met verschillende partijen. Bij de gemeente is momenteel dus niet duidelijk of en met wie de ontwikkelaar afspraken heeft.

Zorgen rondom ontwikkelingen

Als gemeente zijn we geen voorstander van de komst van een of meer extra supermarkten op deze locatie. We hebben dit ook aangegeven bij de ontwikkelaar en bij de (eerdere) eigenaar van de grond. Wel staan we open voor andere activiteiten op deze locatie. Ook ondernemers en omwonenden hebben hun zorgen geuit over de mogelijke komst van een supermarkt.

De gemeenteraad heeft voorbereidingsbesluit genomen

Om ruimte te maken voor een verdere verkenning van mogelijkheden, is op donderdag 8 maart door de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen voor het gebied (zie plattegrond)

Voorbereidingsbesluit

Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een nieuw bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid.

Met dit besluit wordt de huidige gebruikssituatie op het terrein voor maximaal één jaar bevroren. In dat jaar mag er dus geen supermarkt worden gestart. Ook worden nieuwe aanvragen om omgevingsvergunning aangehouden tenzij het gaat om een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de Intratuin zelf. De raad heeft nu een jaar de tijd om de bestemming te wijzigen.

Wat betekent het voorbereidingsbesluit?

Het voorbereidingsbesluit zorgt ervoor dat er geen supermarkt mag starten. Het zorgt er echter niet voor dat de ontwikkelaar niets mag doen. Het voorbereidingsbesluit staat sloopwerkzaamheden niet in de weg. Op dit moment is het nog niet duidelijk welke verdere stappen de ontwikkelaar zal zetten. De ontwikkelaar en de (eerdere) grondeigenaar zijn inmiddels door de gemeente schriftelijk geïnformeerd over het genomen voorbereidingsbesluit. Zolang het voorbereidingsbesluit van kracht is, mag een nieuw pand in ieder geval niet als supermarkt worden gebruikt.

Wie nog vragen heeft kan die stellen via het e-mailadres: info@nieuwkoop.nl