Najaarsnota ziet er goed uit

Nieuwkoop – Het college van B&W heeft de Programmabegroting 2019-2022 en de Najaarsnota 2018 aan de gemeenteraad aangeboden. De cijfers zien er goed uit.

Op 17 en 18 oktober 2018 bespreekt de gemeenteraad deze stukken in de meningsvormende raad.

In de programmabegroting staat hoeveel geld de raad beschikbaar stelt aan het college voor de uitvoering van beleid voor 2019 en in de Najaarsnota verantwoordt het college het lopende begrotingsjaar. In de besluitvormende raadsvergadering van 8 november 2018 stelt de gemeenteraad de beide financiële stukken definitief vast nadat zij zogenaamde ‘algemene beschouwingen’ hebben gehouden.

Raadsleden leveren voorafgaand aan de meningsvormende raden onderwerpen aan die ze willen bespreken. De raad nodigt dan eventueel ook gastsprekers aan tafel uit.

Inspraak

De gemeenteraad hecht waarde aan de mening van de inwoners van Nieuwkoop. Daarom is er de mogelijkheid voor inwoners, bedrijven en instellingen om hun visie te geven en in te spreken tijdens de meningsvormende raden op 17 en 18 oktober. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de griffie, uiterlijk woensdag 16 oktober vóór 12:00 uur (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl ).

Ook kunt u uw mening kenbaar maken aan de gemeenteraad door een mail te sturen naar griffier@nieuwkoop.nl of een brief te sturen naar Postbus 1, 2420 AA Ter Aar, gericht aan de gemeenteraad Nieuwkoop. Doe dit bij voorkeur vóór maandag 15 oktober.

Zwarte cijfers

Halverwege dit jaar leek er nog een tekort te ontstaan, maar in de Najaarsnota komt het tussentijds begrotingssaldo uit op € 449.000,- voordeel. Ook de programma-begroting ziet er positief uit en inde komende jaren lijken we steeds wat over te houden.

Hogere inkomsten (of minder kosten) zijn er o.a. door hogere opbrengsten door verkoop van grond (€ 355.000) en een tussentijdse winstneming grondexploitatie De Verwondering in Nieuwveen (€ 555.000). Minder uitgaven subsidiebudgetten Sociaal Domein (€ 284.000).

Hogere kosten (of lagere inkomsten) zijn er door minder leges en herstraatvergoedingen voor werkzaamheden kabels en leidingen (€ 150.000). Leerlingenvervoer is € 50.000,- hoger en de eigen bijdrage voor de WMO valt € 83.000,- lager uit door wijziging van de regelgeving

In verband met extra inhuur op het gemeentehuis zelf (ziekte en expertise) zijn er € 511.000, – hogere loon- en inhuurkosten