Meningsvormende raadsvergadering

Nieuwkoop – De gemeenteraad bespreekt donderdag 15 juni in het gemeentehuis in Nieuwveen  (Teylersplein 1) de jaarstukken 2016, voorjaarsnota 2017 en de uitgangspuntennotitie voor de begroting 2018. Op 29 juni 2017 neemt men een besluit over deze stukken.

Gemeentehuis Nieuwveen

Gemeentehuis te Nieuwveen

De meningsvormende raad is verdeeld in in 4 aparte bijeenkomsten waarbij op de afzonderlijke programma’s wordt ingegaan. Deze zijn:

Meningsvormende raad I

  • 1. Ruimtelijke Ontwikkeling (van 19.30 tot 21.00 uur)
  • 2. Sociaal Domein + Financiële stukken SWA (van 21.00 tot 22.30 uur)

Meningsvormende raad II

  • 1.Ruimtelijk Beheer (van 19.30 tot 21.00 uur)
  • 2.Bestuur, dienstverlening & bedrijfsvoering (van 21.00 tot 22.30 uur)

Met de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) legt het college van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad over de activiteiten van het afgelopen jaar. Daarnaast is er een raadsvoorstel aangeboden over de begrotingswijzigingen n.a.v. de jaarrekening 2016.

Met de voorjaarsnota informeert het college van B&W de gemeenteraad over de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar.

De uitgangspuntennotitie is de voorbereiding voor het opstellen van de begroting 2018 en hierin staan de hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren. In de programmabegroting staat hoeveel geld de raad beschikbaar stelt aan het college van B&W voor de uitvoering van beleid.

Inzien vergaderstukken

De agenda en achterliggende stukken vindt u op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad . Afgesproken is dat raadsleden voorafgaand aan de vergadering gespreksonderwerpen aanleveren waarover ze willen discussiëren. Een overzicht van gespreksonderwerpen staan enkele dagen voor de vergadering op de website www.nieuwkoop.nl

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).