Meningsvormende raad op 25 juni

Nieuwkoop – Donderdagavond 25 juni 2020 om 20.00 uur zijn er (digitaal in verband met het coronavirus) twee meningsvormende raden.

In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen; dat gebeurt 9 juli in de besluitvormende raadsvergadering. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.
Agenda (concept) Naast de gebruikelijke agendapunten zoals opening, vaststellen agenda en dergelijke staan de volgende onderwerpen op de conceptagenda:
• Startnotitie ontwikkeling Teylerspark fase 2 Nieuwveen
• Vaststellen verordening doelgroepen woningbouw Nieuwkoop 2020
• Vaststellen Integraal Woningbouwprogramma Nieuwkoop
• Aanpassing grondexploitatie Buytewech-Noord
• Vaststelling bestemmingsplan Jonge Zevenhovenseweg 1, Zevenhoven
• Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan Nieuwveenseweg 29A
• Actualisatie strategisch plan onderwijs en huisvesting (voor het primair onderwijs)
• ICT-beheerplan 2020-2024
• Exploitatiesubsidie Museum Nieuwkoop
• Vaststellen Nota Erfgoed gemeente Nieuwkoop 2020 en intrekken Subsidieverordening monumentenzorg 2010
Meekijken U kunt live met de vergadering meekijken via www.nieuwkoop.nl/ gemeenteraad en dan ‘(Live) uitzendingen gemeenteraad ‘.