Laatste raadsvergadering 2018

Nieuwkoop – In het gemeentehuis wordt donderdag 13 december de laatste raadsvergadering van dit jaar gehouden. Op de agenda o.a bestemmingsplan ‘Visvijver Ons Stekkie, Noordse Buurt’, Deelname volwassenen met een laag inkomen aan het verenigingsleven, Belastingverordeningen en tarieven 2019.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 13 december 2018 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen (Teylersplein 1). Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 29 november al meningsvormend gesproken. In de vergadering van donderdag handelt de raad de agendapunten formeel af. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit beïnvloeden

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijst
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Verkeersveilige inrichting van de Kerkweg in Ter Aar*
 8. Raadsvoorstel 4e verordening tot wijziging van de Verordening Sociaal Domein*
 9. Raadsvoorstel Hollandse Kade 19A, toepassing artikel 6:19 Awb (bestemmingsplan Landelijk gebied Nieuwkoop)*
 10. Raadsvoorstel Decemberwijziging begroting 2018 en Septembercirculaire 2018*
 11. Raadsvoorstel Controleverordening 2018 en controleprotocol 2018-2022*
 12. Raadsvoorstel Normenkader 2018*
 13. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan ‘Visvijver Ons Stekkie, Noordse Buurt’
 14. Raadsvoorstel Deelname volwassenen met een laag inkomen aan het verenigingsleven
 15. Raadsvoorstel Belastingverordeningen en tarieven 2019
 16. Raadsvoorstel Diverse benoemingen (Het CDA stelt voor om Brent Wijshijer als vervanger van Niek Draper te benoemen in de klankbordgroep rekenkamer)
 17. Vragen half uur
 18. Mededelingen van het college van B&W
 19. Sluiting

* is geagendeerd als hamerstuk

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken op onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.