Jaartje rust op Intratuinlocatie

Nieuwkoop – In de besluitvormende raadsvergadering van 8 maart 2018 is het onderwerp ‘detailhandelsbestemming achter de Intratuin’ diverse keren ter sprake gekomen. Er is wat “ruimte”gecreëerd.

Op verzoek van de partijen CDA, Natuurlijk Nieuwkoop, VVD en SGP-ChristenUnie is achter gesloten deuren een interpellatiedebat gehouden over de ‘detailhandelsbestemming achter de Intratuin’. (een interpellatiedebat is een ingelast debat over een actueel thema, aangevraagd door enkele raadsleden)

De raad heeft bij tijdens de interpellatie een initiatief raadsvoorstel behandeld dat door dezelfde vier partijen is aangeleverd. Hierbij is onder andere besloten:

  • te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de percelen Kerkweg 28, 28B en 28C in Ter Aar;
  • te bepalen dat het verboden is het gebruik van bij dit besluit aangewezen gronden of bouwwerken te wijzigen;
  • te bepalen dat door middel van een omgevingsvergunning afgeweken kan worden van het verbod tot wijziging van bestaand gebruik ten behoeve van de functie tuincentrum;

Met het bovenstaande (een zogeheten voorbereidingsbesluit) is er nu een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid. Met dit besluit wordt een voorbereidingsbescherming beoogd, waarmee een aanhoudingsplicht van één jaar geldt voor activiteiten. Dit betekent dat gedurende één jaar niet de activiteit supermarkt mag worden uitgevoerd. De raad heeft dan een jaar de tijd om de bestemming te wijzigen.

In een hoofdelijke stemming stemden de raadsleden van SBN (5) en D66 (2) tegen en de raadsleden van CDA (3), Natuurlijk Nieuwkoop (4), VVD (3), SGP-ChristenUnie (1) en Fractie Mur (1) voor voor. (12 voor en 7 tegen)

Het CDA heeft het college van B&W gevraagd om – nu een gedeelte van de informatie t.a.v. bestemming achter de Intratuin openbaar is geworden – alle openbare informatie zo snel mogelijk bij de omwonenden en andere betrokkenen zoals ondernemers kenbaar te maken.