Inwoners denken mee over nieuwe woonwijk Buytewech-Noord

Nieuwkoop – Buytewech-Noord is de nieuwe woonwijk van het dorp Nieuwkoop. Om er voor te zorgen dat deze nieuwe wijk goed aansluit bij de wensen van toekomstige bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden is een bijzonder proces doorlopen. Vanuit dit participatieproces zijn drie vlekkenplannen opgesteld en is een duurzaamheidsambitie bepaald. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om vlekkenplan 3 ‘Polder‘ te kiezen als uitgangspunt voor het op te stellen stedenbouwkundig plan voor Buytewech-Noord en daarbij te kiezen voor de ‘middenvariant’ op het gebied van duurzaamheid. Vlekkenplan 3 ‘Polder’ en de ‘middenvariant’ duurzaamheid kregen de meerderheid van de stemmen tijdens de bewonersbijeenkomsten. De raad bespreekt dit voorstel tijdens de meningsvormende raad op 28 juni 2018.

Wat is een vlekkenplan?

In een vlekkenplan staat op hoofdlijnen aangegeven wat de sfeer en structuur van de nieuwe woonwijk is. Waar de woningen en het groen komen. Hoe we omgaan met park Buytewech. Waar de autowegen en fietspaden komen en wat de nieuwe woonwijk bijzonder maakt.

Omwonenden en belangstellenden denken mee

Aan het begin van het proces heeft het gemeentebestuur uitgangspunten voor de nieuwe wijk geformuleerd. Daarnaast zijn het vooral omwonenden en belangstellenden voor een woning geweest die met elkaar bepaald hebben hoe deze nieuwe woonwijk er uit moet zien. Tijdens zeven bijeenkomsten zijn de uitgangspunten geïnventariseerd en met elkaar besproken. Hier is besproken welke woonwensen er zijn, hoe de wijk anders kan worden dan bestaande wijken en wat duurzaamheid nu concreet kan betekenen in Buytewech-Noord. Een bestuurlijke begeleidingscommissie, waarin alle politieke partijen uit de gemeenteraad vertegenwoordigd waren, heeft het proces kritisch en actief gevolgd.

Het resultaat mag er zijn. Met alle input vanuit het participatieproces zijn drie vlekkenplannen opgesteld. Daarnaast zijn er, in oplopend ambitieniveau, drie voorstellen voor duurzaamheid in de wijk ontwikkeld. Tijdens de slotbijeenkomst op 16 mei 2018 konden belangstellenden hun voorkeur uitspreken voor één van de drie vlekkenplannen. Ook konden zij aangeven welk niveau van duurzaamheid zij graag terug zien in de wijk. Wie 16 mei niet aanwezig kon zijn, kon in de periode tot 28 mei 2018 online zijn of haar stemadvies uitbrengen.

Wethouder Elkhuizen is trots op het resultaat: ‘Ik vind het belangrijk dat we niet in het wilde weg bouwen, maar bouwen wat nodig is in Nieuwkoop. Dit in samenhang met de herontwikkeling van de Ashramlocatie en mogelijk het Koetshuis. Met dit proces zorgen we ervoor dat we straks een woonwijk bouwen die aansluit bij de wensen van onze doelgroepen. We bouwen voor jong en oud. Een nieuwe wijk als Buytewech-Noord is ook goed voor de Nieuwkoopse voorzieningen zoals de winkels, scholen en sportclubs. Ik kijk er naar uit om samen met de betrokken groep omwonenden en belangstellenden dit project verder te ontwikkelen!

Voorkeur voor vlekkenplan 3: Polder

De voorkeur gaat uit naar een nieuwe woonwijk waar het kenmerkende polderlandschap te ervaren is: vlekkenplan 3 (Polder). De woningen komen aan (verbrede) sloten en de meeste woningen hebben een tuin, die uitkomt op een sloot. Het is een woonwijk met verschillende woningen voor verschillende doelgroepen, waaronder woningen voor jongeren, starters, senioren en levensloopbestendige woningen voor ouderen. Zo is het een wijk voor iedereen. Het geliefde Park Buytewech blijft in tact en wordt meer onderdeel van de omgeving. Auto’s komen de wijk in en uit via een ontsluiting op de provinciale weg. Er rijden dus geen auto’s door het park.

Duurzaamheid: een nieuwe woonwijk is voorbereid op de toekomst

Tijdens het proces bleek dat veel omwonenden en belangstellenden de voorkeur hebben voor een duurzame wijk. Dat bleek ook bij het stemadvies. Er is gekozen voor de middenvariant. Concreet betekent dit dat Buytewech-Noord een groene, waterrijke en biodiverse wijk wordt. En dat de energie voor de verwarming van de woningen, voor warm tapwater en voor alle huishoudelijke apparatuur via zonnepanelen op daken zelf opgewekt wordt. Er komt ook geen gas meer in de nieuwe wijk. We onderzoeken nog hoe er een bijzondere voorziening in de wijk kan komen, waar bewoners van de nieuwe wijk en omwonenden elkaar kunnen ontmoeten.

Hoe nu verder?

Na het besluit over het vlekkenplan en de duurzaamheid in de wijk, gaan we aan de slag met een stedenbouwkundig plan. Hierin worden de algemene ideeën over sfeer en structuur, over groen en water, over de recreatie- en ontmoetingsmogelijkheden en over gevarieerde woningen concreter uitgewerkt. Ook in deze fase blijven we in gesprek met omwonenden en belangstellenden. Het proces van de afgelopen maanden heeft ons geleerd dat naast aandacht voor de nieuwe woonwijk, ook de naaste omgeving een blijvend punt van aandacht is. Denk hierbij aan het oplossen van verkeersknelpunten buiten het plangebied. Tot slot kijken we ook hoe we concrete initiatieven kunnen betrekken bij de opzet van de nieuwe wijk. Dit is in het belang van Nieuwkoop en daarnaast helpt het ons straks ook bij de Omgevingswet. Buytewech-Noord is een voorbeeldproject voor die Omgevingswet.

We ontwikkelen Buytewech-Noord in fasen. Dat betekent dat we gaan bouwen als er een duidelijke vraag naar extra woningen is.