Gemeenteraad vergadert

Nieuwkoop – – De gemeenteraad vergadert donderdag 7 juni 2018 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen (Teylersplein 1). Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 24 mei 2018 al meningsvormend gesproken.

Het aanvullend krediet nieuwbouw Ashram College (1,4 miljoen) is een discussiestuk op de agenda van deze besluitvormende vergadering.

Een vergadering waarin de raad de agendapunten dus formeel afhandeld. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Naast de discussie over dat aanvullende krediet worden er besluiten genomen over: De Actualisatie grondexploitaties per 1 januari 2018, de Archiefverordening Gemeente Nieuwkoop 2018 en het Beheerplan Nautisch en Vaarwegbeheer 2018-2022. dat zijn allemaal hamerstukken, dus geen discussie meer. (hooguit een stemverklaring)

Wel discussie en ook een besluit wordt gevraagd voor het Werkbudget ten behoeve van Omgevingswet en omgevingsvisie periode 2018-2020, de 1e Wijziging verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2016, de Zienswijze conceptbegroting 2019 RDOG HM en de Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 ODWH (dit laatste punt onder voorbehoud van het op tijd aanleveren van de stukken)

Op de website van de gemeente kunt u de stukken alvast inzien en ook in het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.