Extra geld duurzaamheid

Nieuwkoop – B&W vraagt de raad op 24 mei extra budget toe te kennen van € 113.500 voor uitvoering van het Actieprogramma Duurzaamheid 2016 – 2018, voor het jaar 2018 en dit budget te dekken door een onttrekking aan de Reserve Duurzaamheid.

Voor het lopende jaar ontstaat een tekort op de begroting voor uitvoering van het Actieprogramma Duurzaamheid, waarvoor middels dit voorstel extra budget aan de raad wordt gevraagd. De begroting is gebaseerd op doorlopende activiteiten uit 2017 en een aantal nieuwe op te starten acties, zoals beschreven in bijgevoegde bijlage “uitvoering actieprogramma duurzaamheid 2018”. Om de ambities – zoals vastgelegd in het Actieprogramma Duurzaamheid 2016 – 2018, het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 en de door de Raad in januari 2018 vastgestelde discussienota gasloze nieuwbouw – waar te maken, is een zorgvuldige uitvoering van de diverse acties uit het actieprogramma duurzaamheid van de gemeente noodzakelijk. Om deze belangrijke opgave waar te kunnen maken wordt middels dit voorstel extra budget aangevraagd