Donderdag twee keer raad

Nieuwkoop – Er zijn donderdag 16 februari om 20.00 uur twee meningsvormende raden.

In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. De vergaderingen zijn in het gemeentehuis aan het Teylersplein te Nieuwveen.
Agenda (concept) MR I
Opening (om 20.00 uur)
Vaststellen agenda
Raadsvoorstel Startnotitie verruimen mogelijkheden kleinschalige bouwinitiatieven
Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Kern Nieuwkoop, 1e herziening
Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Langeraar en Papenveer, 1e herziening
Raadsvoorstel Plan van aanpak implementatie Omgevingswet
Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
Berichten uit B&W
Rondvraag
Actielijst vorige meningsvormende raad I vaststellen
Sluiting

Agenda (concept) MR II
Opening (om 20.00 uur)
Vaststellen agenda
Raadsvoorstel 1e wijziging verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2017
Raadsvoorstel 1e Begrotingswijziging RDOG (onder voorbehoud)
Raadsvoorstel Gevolgen decembercirculaire (onder voorbehoud)
Brief B&W: Zienswijze Kadernota 2018 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
Brief B&W: Huurcontract gemeentewerf Schoterhoek
Jaarverslag 2016 van de griffie Nieuwkoop
Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
Berichten uit B&W
Rondvraag
Sluiting
Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage