Clubs mogen dokken

Nieuwkoop – Het vaststellen van een aantal verordeningen en de tarieventabel leges 2019 leek bijna een hamerstuk, maar uiteindelijk kwam er toch nog een discussie op gang.

Om uitvoering te geven aan de begroting 2019-2022, werden de belastingverordeningen 2019 ter vaststelling aan de raad aangeboden. In de opgenomen tarieven zijn de financiële uitgangspunten op belastinggebied uit de begroting verwerkt. Daarnaast zijn de verordeningen deels inhoudelijk geactualiseerd aan de hand van de modellen van de VNG
Het gaat dan o.a. om de (on)roerende zaak belasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing, begraafplaatsrechten, leges, marktgelden en standplaatsrechten.
Aat Otto (CDA) zei dat er door de landelijke regelgeving om sportvelden en accommodaties zwaarder te belasten, veel clubs het lastig krijgen. ‘Daar kunnen we nu misschien iets aan doen.’ Hij doelde op het amendement van Ontzigt (CDA landelijke politiek) om clubs te helpen. Burgemeester Buijserd (portefeuillehouder financiën) was daar geen voorstander van en zei dat clubs wellicht via een incidentele subsidie hulp kunnen krijgen. ‘Laten we eerst maar eens bekijken hoe e.e.a. zich ontwikkeld.’
Ook Berry Dors deed mee in de discussie en wilde al eerder clubs hulp aanbieden.
Uiteindelijk spraken de raadsleden af om bij de behandeling van de uitgangspunten nota deze problematiek (voor clubs) te bespreken.
Voor clubs met eigen sportvelden en accommodaties betekent het dat ze in dit seizoen meer OZB moeten betalen dan ze eigenlijk hadden voorzien. Wie in de problemen komt, kan altijd aankloppen, om te bezien of er en oplossing is, meent de burgemeester.
Het raadsvoorstel belastingverordeningen en tarieven 2019 werd vastgesteld en SGP/CU gaf in een stemverklaring aan dat zij de tarieven voor begraven veel te hoog vindt.