CDA wil aandacht zakgeld

Nieuwkoop – Brent Wijsheijer en Nicolette Oosterhof van het CDA vragen de aandacht van het college van B en W inzake zak- en kleedgeld voor kinderen en jongeren die onder voogdij of met een ondertoezichtstelling in een instelling verblijven.

geld

In het rapport ‘Mag ik mijn zakgeld?’, dat 1 augustus verscheen, vraagt de Kinderombudsman aandacht voor jongeren in jeugdinstellingen en pleeggezinnen. Het rapport maakt een analyse van de problematiek rondom het zak- en kleedgeld voor kinderen en jongeren die onder voogdij of met een ondertoezichtstelling in een instelling verblijven. Gemeenten hebben vanuit de Jeugdwet (art. 2.3. Jeugdwet) de verantwoordelijkheid ten aanzien van het zak- en kleedgeld voor deze kinderen.

Uit het rapport blijkt dat in veel gemeenten hier echter geen afspraken over zijn gemaakt. Hierdoor krijgen jongeren onder voogdij en in instellingen vaak geen zak- en kleedgeld. Om toch zakgeld op te halen steken begeleiders veel tijd in het aanschrijven van fondsen. De tijd die hier in gaat kan niet aan begeleiding of andere taken worden besteed.

Als gevolg van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het zak- en kleedgeld van jongeren onder voogdij en in jeugdinstellingen moeten hierover afspraken worden vastgelegd met de gecertificeerde instelling.

Het CDA Nieuwkoop vraagt zich af of dergelijke afspraken ook door Nieuwkoop zijn gemaakt. Met een viertal vragen attenderen Wijshijer en Oosterhof het college en rekenen zij op beantwoording hiervan.