Bijeenkomst Energieakkoord

Regio – Veertien gemeenteraden, diverse dorpsverenigingen en andere stakeholders zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst over energie en ruimte. De bijeenkomst is op 6 november tussen 19.30 en 22.00 uur in Flora Boskoop (Parklaan 4, 2771 GB).

Op 27 september 2017 ondertekenden achttien partijen het Energieakkoord Holland Rijnland. De ondertekenaars waren de veertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland. Deze partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn. Voor 2025 zijn er concrete tussendoelen gesteld: realiseren van 2,5 PJ energiebesparing, 2,5 PJ extra duurzame energie opwekken via zon en wind (dat zijn zo’n 75.000 woningen met zonnepanelen, 250 ha zonnevelden en 30 windturbines van 3,3 MW), het stimuleren van andere duurzame alternatieven en het stevig inzetten op de warmtetransitie. Deze regionale ambitie versterkt en verenigt de lokale duurzaamheidsambities, zoals verwoord in de coalitieakkoorden. Dat doen we door de handen ineen te slaan.

Gezamenlijke uitvoering via: 1. Energiebesparing 2. Warmte 3. Ruimte en Energie 4. Zon op daken 5. Greenports en 6. Duurzame mobiliteit.

Er zijn drie bijeenkomsten met stakeholders per subregio. dinsdag 30 oktober: subregionale bijeenkomst in de Duin- en Bollenstreek; dinsdag 6 november: subregionale bijeenkomst Rijn- en Veenstreek en woensdag 7 november: subregionale bijeenkomst Leidse regio

Vervolgens vindt tussen 22 november en 21 december een ronde plaats langs alle veertien raden binnen Holland Rijnland.

Meer over het Energieakkoord kunt u vinden op de onlangs gelanceerde website www.wijzijnON.nl