Besluitvormende raadsvergadering

Nieuwkoop – In het gemeentehuis te Nieuwveen wordt donderdag 8 maart een besluitvormende raadsvergadering gehouden. Op de agenda o.a. proces sport en accommodaties, beleid kleinschalige particuliere bouwinitiatieven en investeringen voor onkruidbestrijding.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 8 maart 2018 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen (Teylersplein 1). Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 15 februari al meningsvormend gesproken.

Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijst
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel 1e wijziging tarieventabel leges 2018*
 8. Raadsvoorstel Decembercirculaire 2017*
 9. Raadsvoorstel Subsidieregeling Toetsingskader LEADER-subsidie 2018*
 10. Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol*
 11. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Damstaete*
 12. Raadsvoorstel Openen grondexploitatie Damstaete*
 13. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Voorwegzone Noorden*
 14. Raadsvoorstel Investeringen voor de onkruidbestrijding
 15. Raadsvoorstel Proces sport en accommodaties
 16. Raadsvoorstel Beleid kleinschalige particuliere bouwinitiatieven
 17. Raadsvoorstel Voorinvestering aansluiting vrijvallende locatie Ashram College op DEVA
 18. Raadsvoorstel Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2018 en Kadernota 2019 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Holland Midden (RDOG)
 19. Vragen half uur
 20. Mededelingen van het college van B&W
 21. Sluiting