Besluitvormende raad

Nieuwkoop – In het gemeentehuis te Nieuwveen is donderdag 1 februari om 20.00 uur een besluitvormende raadsvergadering.

Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 18 januari al meningsvormend gesproken, maar donderdag worden punten formeel afgehandeld. Raadsleden mogen nogmaals hun standpunten uitdragen en door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Dat zou best wel eens kunnen gebeuren bij de discussie over het Bestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd Verbonden (TAVV) en de discussie over gebruik van recreatiewoningen. De publieke tribune is open vanaf 19.30 uur, de vergadering is ook te beluisteren en te zien via de website van de gemeente, luisteren kan ook via de lokale zender RTV Hollands Midden.

Agenda (concept) Opening; Vaststellen agenda; Spreekrecht inwoners en belanghebbenden; Vaststellen besluitenlijst; Ingekomen stukken; Bekrachtiging van geheimhouding stukken; Raadsvoorstel Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving*; Raadsvoorstel Opheffing van de ‘Reserve Woondiensten Aarwoude’ en toevoeging van het opgenomen saldo aan de ‘Reserve Goedkope Woningen’*; Raadsvoorstel Discussienota Gasloze nieuwbouw Nieuwkoop 2018*; Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Schilkerweg 6, Ter Aar (aangepast); Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd Verbonden; Raadsvoorstel Beleidsvisie gebruik recreatiewoningen; Raadsvoorstel Beleid kleinschalige particuliere bouwinitiatieven; Raadsvoorstel Kadernota 2019 Holland Rijnland**; Raadsvoorstel Verlenging overeenkomst accountant**; Vragen half uur; Mededelingen van het college van B&W en Sluiting.

 *s geagendeerd als hamerstuk

** is rechtstreeks; niet eerder in meningsvormende raad besproken