Besluitvormende raad 15 november

Nieuwkoop – In de raadszaal van het gemeentehuis te Nieuwveen (Teylersplein) beslist de gemeenteraad donderdag 15 november over een aantal zaken, waarover al eerder werd gediscussieerd.

De vergadering begint om 20.00 uur en op de agenda staan de volgende punten:
Opening
Afscheid raadslid Quinten van Dobben en toelating en beëdiging nieuw raadslid Donja Kooman-Hoogervorst*
Vaststellen agenda
Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
Vaststellen besluitenlijst
Ingekomen stukken
Bekrachtiging van geheimhouding stukken
Raadsvoorstel Indienen zienswijze op Regionaal Beleidsplan Politie, Eenheid Den Haag 2019-2022**
Raadsvoorstel Deelname experiment centraal tellen verkiezingen 2019**
Raadsvoorstel Verklaring algemeen belang afvalinzameling onderwijsinstellingen in het kader van ‘De afvalvrije school’**
Raadsvoorstel 1e wijziging Verordening op de Rekenkamer 2009 en keuze rekenkamerdirecteur**
Raadsvoorstel tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015**
Raadsvoorstel Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Bouwverordening 2012**
Raadsvoorstel Plan van aanpak vervolg diverse verkeersonderzoeken**
Raadsvoorstel Transformatie Paradijsweg  – natte kant: budget ten behoeve inhuur personeel
Raadsvoorstel BIZ (Bedrijveninvesteringszone) Verordening BIZ Winkelcentrum Ter Aar
Raadsvoorstel Verbeteren van de verkeersveiligheid op de Oude Spoorbaan in Zevenhoven
Raadsvoorstel Extra investeringen beheerplan wegen 2017 t/m 2021
Vragen half uur
Mededelingen van het college van B&W
Sluiting
* direct na de opening vindt de controle van de geloofsbrieven van mevrouw Kooman-Hoogervorst plaatst. De raad beslist dan over haar toelating als lid van de gemeenteraad van Nieuwkoop ter vervanging van de heer Van Dobben die zijn ontslag als raadslid heeft ingediend.
** is geagendeerd als hamerstuk
Inspreken
Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.