Zuid-Holland stimuleert herbestemming monumentaal erfgoed

Zuid-Holland –  Erfgoed versterkt de identiteit en kwaliteit van de samenleving. Leegstand van monumentaal erfgoed is onwenselijk. De beste manier om een leegstaand monument te behouden is door het een passende nieuwe functie te geven die voldoende opbrengt om het onderhoud van het monument te kunnen betalen. Daarom stelt de provincie  subsidie beschikbaar om herbestemming te bevorderen en schrijft de provincie een stimuleringsprijs voor herbestemming uit.

van klaverweijdeweg

Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten

Provinciale Staten hebben op 1 februari 2017 een subsidieplafond van € 650.000 vastgesteld om een extra impuls te geven aan herbestemming van leegstaande rijksmonumenten. De Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 is hiervoor gewijzigd en uitgebreid. Met de wijziging wordt, aanvullend op de € 3.444.000 dat in 2017 beschikbaar is voor restauratie van rijksmonumenten, extra geld beschikbaar gesteld voor maatregelen die de toegankelijkheid van het monument vergroten en bijdragen aan de verduurzaming van het monument zoals isolerende voorzieningen en klimaatverbetering. Deze maatregelen moeten gepaard gaan met de restauratie van het monument.

Eigenaren van rijksmonumenten of een zelfstandig onderdeel hiervan kunnen, indien zij subsidie ontvangen voor restauratie in hetzelfde kalenderjaar, een aanvraag voor toegankelijkheid- en duurzaamheidsmaatregelen indienen. Van 1 april tot 1 juli 2017 kan een aanvraag worden ingediend. Meer informatie over de subsidieregelingen: https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/

 Prijsvraag herbestemming van leegstaande rijksmonumenten

Ook schrijft de provincie een stimuleringsprijsvraag voor herbestemming uit. De provincie vraagt eigenaren van rijksmonumenten en andere belanghebbenden om ideeën voor herbestemming in te sturen. Initiatiefnemers kunnen van 1 februari tot 1 mei 2017 ideeën voor herbestemming indienen. Begin mei 2017 zal een gerenommeerde vakjury, met onder andere de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit, de inzendingen beoordelen. De stimuleringsprijs wordt eind mei 2017 uitgereikt. Het beste ontwerpidee wordt beloond met adviezen en ondersteuning, ter waarde van een bedrag van € 20.000.

De stimuleringsprijs wordt uitgevoerd in het kader van het erfgoedbeleid en het Actieprogramma Slim Ruimtegebruik van de provincie Zuid-Holland. Naast de herbestemmingsprijs worden expertsessies georganiseerd rondom een aantal herbestemmingscasussen in Zuid-Holland, wordt samengewerkt met het onderwijs op het gebied van herbestemming en is een informatieve website ontwikkeld. Meer informatie: http://www.herbestemming-zh.nl/