Meningsvormende raadsvergadering

Nieuwkoop – In het gemeentehuis te Nieuwveen is donderdag 18 mei een meningsvormende raadsvergadering. Het gaat voornamelijk over geldzaken.

Gemeentehuis Nieuwveen

Spreekrecht

Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden. – Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

Op de agenda staat:

Raadsvoorstel Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 ODWH

B&W stelt de raad voor om (1) kennis te nemen van de Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) en (2) geen zienswijze in te dienen, omdat e.e.a. past binnen de financiële kaders van de gemeente.

Raadsvoorstel 10e Wijziging gemeenschappelijke regeling ODWH

B&W stelt de raad voor in te stemmen met (1) de 10e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (2) de inwerkingtreding van deze wijziging met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016.

Raadsvoorstel Ontwerp programmabegroting RDOG 2018 (ovb)

Raadvoorstel Actualisatie financiële beleidsnota’s

B&W stelt de raad voor om drie nota’s (a) Activa en afschrijvingen 2017 (b) Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2017 (c) Reserves en voorzieningen 2017 vast te stellen.

Raadsvoorstel Ontwerp programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Hollands Midden

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de begroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden 2018 en geen zienswijzen in te dienen.

Raadsvoorstel Begroting Holland Rijnland 2018

B&W stelt de raad voor (1) kennis te nemen van de begroting 2018 en de meerjarenraming 2018-2021 van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (2) geen zienswijze op de begroting 2018 in te dienen en (3) in te stemmen met de conceptbrief aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.

Raadsvoorstel Jaarrekening 2016 en ontwerpbegroting 2018 SVHW

B&W stelt de raad voor om (1) kennis te nemen van de jaarrekening 2016 en (2) de ontwerpbegroting 2018 van SVHW (3) geen zienswijze op de begroting 2018 in te dienen, (4) in te stemmen de concept-antwoord brief aan het Algemeen Bestuur en (5) de verhoging van de bijdrage aan SVHW, indien van toepassing, te verwerken in de begroting 2018-2021.

Raadsvoorstel Vaststellen vergaderschema gemeenteraad 2018

De agendacommissie stelt de raad voor om het vergaderschema 2018 vast te stellen.

Raadsvoorstel Actualisatie grondexploitaties per 1 januari 2017

B&W stelt de raad voor om o.a. (1) de herziene grondexploitaties per 1 januari 2017 vast te stellen (2) de Voorziening Negatieve saldi grondexploitaties te verhogen met € 754.956,- ten laste van het rekening resultaat 2016 (3) een bedrag van € 610.770 vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve vrij besteedbaar (4) de grondexploitatie Ter Aar West af te sluiten per 31-12-2016 (5) een bedrag van € 50.000,- te onttrekken aan de Algemene reserve vrij besteedbaar voor het verbreden van de Zwanenlaan (6) het risicobedrag dat wordt gebruikt bij de berekening van het benodigde weerstandsvermogen te verhogen van € 11.155.300,- naar € 11.265.943,-.